ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ หน่วยงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้จากรูปภาพที่แนบมานี้

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกสรร*ลำดับที่ 1 รายงานตัว ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ) จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 12:00 น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์)

https://secretary.mots.go.th/ga/news_view.php?nid=1218