กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวรูปแบบ SMART TOURISM

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 900,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

รายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้

1. การประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยว มุมมองใหม่ 2564

- ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

- เลือกพื้นที่จัดทำโครงการ 1 เส้นทางเพื่อออกแบบเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดที่กำหนด

- ระบุชื่อเส้นทางและกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและกิจกรรมของชุมชนในเส้นทางดังกล่าว

- สามารถใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เป้าหมายมาใช้สร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่น พร้อมนำเสนอกิจกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาโอกาสและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่เป้าหมาย

2. การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

- ผู้สมัครต้องสมัครในนามกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโดยมีเอกสารที่ได้รับการรับรองจากผู้นำชุมชนและนำเสนอในนามกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน

- ผู้เข้าประกวดสามารถนำเสนอผลงานนวัตกรรมในการจัดทำโครงการได้ 1 ผลงานเท่านั้น

- ต้องนำเสนอแนวคิดทางนวัตกรรมเชิงนโยบายและการบริหารงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการจัดการ การบริการ งานบริการ ให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

- ต้องเป็นผลงานนวัตกรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยต้องระบุถึงที่มาของนวัตกรรม รายละเอียด วิธีดำเนินการงบประมาณ พร้อมรายละเอียดอื่นๆที่สอดคล้องและประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนการมีส่วนรวมของสมาชิกในชุมชน และประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวชุมชนโดยละเอียด

สมัครได้แล้ววันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2564

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Fanpage : Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 02-618-7781-4

#กรมการท่องเที่ยว #การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว #SmartTourism #การประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ #การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน