ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจฯ ของสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจฯ ของสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

*โดยใช้เลขบัตรประชาชนของท่าน

และสามารถตอบแบบสำรวจได้ผ่านทาง QR Code ตามหนังสือ หรือผ่าน URL ด้านล่างนี้ได้เลย

http://www.ocsc.go.th/wfhsurvey2022