ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐในจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส