การประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการและนางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็น ประธานการประชุม

          การประชุมได้เสนอเรื่องมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ชันวาคม พ.ศ. 2564 ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.00 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98.00 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75.00 และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100 โดยจำแนก เป้าหมายเป็นรายไตรมาส ในการประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินโครงการดังนี้

          1) ติดตามผลการดำเนินการเงินกันเหลือมปีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงราย และของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ

          2) ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของจังหวัดเขียงราย และของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ