พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 757) พ.ศ. 2565 สำหรับการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง