ประชาสัมพันธ์หนังสือเพื่อแจ้งเวียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์หนังสือเพื่อแจ้งเวียน ดังนี้

  1. คณะกรรมการสรรหา กสทช. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว (กสทช) 0008/(ส) ว 957 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  2. คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ เลขาธิการ ปปง. ด่วนที่สุด ที่ สว(ลปปง) 0008/(ต) ว 994 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  3. สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/ว 18 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 แนวทางปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
  4. กองทุนบำเหน็๗บำนาญข้าราชการ ที่ กบข. 3010/ว.1772/13/2565 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบนเนอรืและ/หรือไอคอนเชื่อมลิงค์ระบบ “ตรวจสอบสิทธิการรับเงิน กบข.คงค้าง” บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ
  5. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0504/ว4276 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์การรับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566