ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย "สุจริต โปร่งใส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายใสสะอาด"