Download File
จังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากกรมพลศึกษา ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "เชียงรายเกมส์" ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2558 โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการเตรียมสนามแข่งขัน 20 สนาม เพื่อรองรับการแข่งขัน 33 ชนิดกีฬา, การจัดทำแผนปฏิบัติงาน, การรับรองนักกีฬาจาก 10 เขต, การคมนาคมสัญจร, การรักษาความปลอดภัย รวมถึงการเตรียมเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ในขณะนี้อยู่ในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการในละฝ่ายให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และครอบคลุมที่สุด การชี้แจงถึงหน้าที่ที่แต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบ เพื่อเร่งพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้ทุกส่วนเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมพลศึกษากำหนดไว้ รวมไปถึงการเร่งเสนอของบประมาณเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงและเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น "ทางจังหวัดเชียงรายยินดีและพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการชิมลางก่อนการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ในปี 2561 และเตรียมต้อนรับผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยบรรยากาศที่สดชื่น ศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง อีกทั้งในช่วงการจัดการแข่งขันฯ จังหวัดเชียงรายยังมีการจัดงานประจำปีอันลือชื่อ อันได้แก่ งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม และงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ให้ประชาชนได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมความสวยงามกันอีกด้วย"