ด้วย จังหวัดเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย พุทธศาสนิกชน หน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๕๘ "หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" ระหว่างวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้กระทำต่อเนื่องมาแต่อดีต และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยภายในงานมีกิจกรรมสำคัญและน่าสนใจหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมปฏิบัติธรรม การเดินจาริกแสวงบุญขึ้นพระธาตุดอยตุงตามรอยครูบา ศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา พิธีตักน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีสมโภชน้ำทิพย์ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีแห่ขบวนเครื่องสักการะแบบล้านนาที่มีความยิ่งใหญ่และสวยงาม ดังนั้น จึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและร่วม กิจกรรมภายในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๕๘ "หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" ระหว่างวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วัดศาลาเชิงดอย และวัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ต่อไป