เทศบาลนครเชียงรายร่วมรำลึกวันมาฆบูชามหามงคล ชวนชุมชนเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุเสริมสิริมงคล เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 ชวนชุมชนร่วมกันถวายพานพุ่มดอกไม้ ฟังการแสดงธรรมเทศนา และเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุเสริมความเป็นสิริมงคล ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 นี้ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า “ด้วยในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ตรงกับวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์ในอดีตครั้งพุทธกาลเป็นวันที่พระสงฆ์มาชุมนุมโดยที่ไม่ได้นัดหมาย เพื่อประชุมพร้อมกันครบองค์ 4 ประการ เรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต และในโอกาสนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาท-ปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ถือว่าเป็นการประกาศหลักอุดมการณ์ และวิธีการทางพระพุทธศาสนา และเมื่อวันมาฆบูชาได้เวียนมาครบรอบอีกครั้งชาวพุทธทั้งหลายทุกคนควรรำลึกความสำเร็จด้วยการบำเพ็ญกุศล และการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา” วันมาฆบูชาปีนี้ เทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย สถาบันการศึกษา พี่น้องประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล จัดงานวันมาฆบูชาขึ้นในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ลานธรรมสวนตุงและโคมนครเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญและเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็ก เยาวชนได้เข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไทย โดยมีกำหนดการ เริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วยการแสดงดนตรีปี่พาทย์ การจัดแสดงโต๊ะหมู่บูชาของชุมชนทั้ง 4 เขต การแสดงฟ้อนรำจากชุมชนต่างๆ และในเวลาประมาณ 18.00 น. ตัวแทนชุมชนและส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันถวายพานพุ่มดอกไม้ฯ ต่อจากนั้นในเวลาประมาณ เวลา 18.49 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงรายประกอบพิธีทางศาสนา การแสดงธรรมเทศนา โดยพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร และพระครูบาเจ้าแสงหล้า ธมฺมสิริ รวมถึงการร่วมกันในพิธีเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุภายในงาน ดังนั้น เทศบาลนครเชียงรายจึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา พี่น้อง ประชาชนและพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานวันมาฆบูชาในครั้งนี้ โดยร่วมกันแต่งกายชุดสีขาว หรือชุดพื้นเมืองร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป แหล่งข่าว : เทศบาลนครเชียงราย