Download File

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดระหว่างวันที่่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2559 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 5 ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560
"ย่าโมเกมส์" ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23 - 31 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอแจ้งระเบียบการแข่งขันและใบสมัครการเข้าร่วมแข่งขันฯ ดังรายละเอียดเอกสารแนบ
และขอให้ตัวแทนนักกีฬาทีมจังหวัดเชียงรายทุกชนิดกีฬา ส่งเอกสารภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 053 713637หรือ 089 - 2264513