พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดาริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ “พออยู่ พอกิน” ด้วยพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ จึงก่อให้เกิดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริมากมายกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งโครงการเกี่ยวกับดิน น้า ป่า และวิศวกรรม กว่า 4,800 โครงการ โครงการพระราชดาริแตกต่างจากโครงการหลวง คือ เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนาเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการ ส่วนโครงการหลวงเป็นโครงการที่ทรงพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งขึ้น ภายใต้ชื่อ มูลนิธิโครงการหลวง จึงเป็นโครงการส่วนพระองค์ โครงการพระราชดาริ นอกจากจะเปิดให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาดูงานให้ได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทรงสร้างไว้ให้กับปวงชนชาวไทยในฐานะพ่อของแผ่นดินแล้ว สถานที่บางแห่งยังมีทัศนียภาพที่สวยงามได้พักผ่อนหย่อนใจไปกับบรรยากาศรอบด้าน

 

ดาวน์โหลดเส้นทางการท่องเที่ยว
ในรูปแบบโบว์ชัวร์ พร้อมแผนที่ท่องเที่ยว