ประชาสัมพันธ์การประกาศการจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ประชาชนทั่วไป สามารถเข้ารับบริการได้ตามสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา จำนวน 7 แห่ง ดังนี้

1.สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง

2.สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร

3.สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

4.สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

5.สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)

6.สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

7.สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต2 (จังหวัดภูเก็ต)

โดยสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาแต่ละแห่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และการขึ้นทะเเบียนเป็นผู้นำเที่ยว รวมทั้งการปฏิบัติงานพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในเขตจังหวัดที่กำหนดพื้นที่รับผิดชอบไว้