ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งว่าจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEN Inter-Parliamentary Assembly - AIPA) ในปี 2562 ประกอบด้วย

1. การประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 วันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

2. การประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนและการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและ AIPAระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร 

3.การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 วันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน อาเซียน (ASEN Inter-Parliamentary Assembly - AIPA) ในปี 2562 เพื่อให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รับรู้และรับทราบ 

รายละเอียดเพิ่มเติม