การทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2562

กรมการท่องเที่ยวกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ในปี พ.ศ.2562 จำนวน 3 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขามัคคุเทศก์ หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด หรือได้รับวุฒิบัตรว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรและสถานที่ฝึกอบรมที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด

วิธีการสมัคร

สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ dot-guide.thaijobjob.com

ปิดรับสมัคร

ระบบรับสมัครสอบมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 (เปิดรับสมัครวันที่ 2 สิงหาคม 2562-16 สิงหาคม 2562)

ระบบรับสมัครสอบมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 (เปิดรับสมัครวันที่ 29 สิงหาคม 2562-12 กันยายน 2562)

ระบบรับสมัครสอบมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 (เปิดรับสมัครวันที่ 24 กันยายน 2562-9 ตุลาคม 2562)

ข้อมูลเพิ่มเติม https://dot-guide.thaijobjob.com/…
______
ที่มา: กรมท่องเที่ยว