นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่างานสืบสานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า (บ่องฉ่องตุ๊)ชาติพันธุ์นครเชียงราย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแสดงออกและอนุรักษ์ประเพณีการโล้ชิงช้า วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่า ซึ่งจัดการแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีโล้ชิงช้าในการรวมพี่น้องชนเผ่า ตลอดจนจัดให้มีการเล่าประวัติความเป็นมาเทศกาลโล้ชิงช้า พร้อมการแสดง

- กระทุ้งกระบอกไม้ไผ่
- การสาธิตการโล้ชิงช้า
- การแสดงจำลองวิธีชีวิตชนเผ่
- การจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชนเผ่า
- การแสดงวิธีชีวิตวัฒนธรรมชนเผ่า

อย่าพลาด!! ชมและสัมผัสประเพณี วัฒนธรรมของพี่น้องชนเผ่าหลังการฉลองความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณหลังเสร็จสิ้นฤดูกาล ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ.เมือง จ.เชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เทศบาลนครเชียงราย โทรศัพท์ 053-711333