โรงเรียนวาวีวิทยาคม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Wawee Bike & Run 2019 : ปั่น วิ่ง ชิมชา ชมดอย

ในวันอาทิตย์ที่ 29ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวาวีวิทยาคม  ต.วาวี อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย

รายละเอียด : 

https://www.facebook.com/Wawee-Bike-Run-2019-ปั่น-วิ่ง-ชิมชา-ชมดอย-101473147924150/

หรือ http://www.waweewit.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนวาวีวิทยาคม โทรศัพท์ 053 - 760029