สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้า "ถุงเงิน" ในมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ ได้ที่ 

https://www.ktb.co.th/th/contact-us/thung-ngern-shop-province