หน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2563 สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในแบบคำขอออนไลน์ ได้ที่ http://www.thailandtourismfund.go.th/ ให้ครบถ้วน พร้อมแนบรายละเอียดประกอบโครงการ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.แบบสรุปข้อเสนอโครงการ

2.แบบคำขอรับการสนับสนุน

3.รายละเอียดประกอบโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ การขออนุญาตใช้พื้นที่ การขออนุญาตปรับปรุงซ่อมแซม แบบแปลน ใบเสนอราคา ราคากลาง รูปภาพประกอบ เป็นต้น

จากนั้นสั่งพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวจากระบบนำไปเสนอผ่าน ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เพื่อจะได้รวบรวมคัดกรองและขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดส่งไปยัง กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการกรอกแบบคำขอฯ ได้ที่เว็บไซต์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

http://www.thailandtourismfund.go.th/

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02-2831567 หรือ e-mail: tourismfund.mots@gmail.com ในวันและเวลาราชการ