Download File

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมพลศึกษา ในโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน โดยดำเนินการกรอกข้อมูล ตามแบบสำรวจที่แนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้หากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ในโครงการดังกล่าว ขอให้ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์และสำรวจความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้างพร้อมเอกสารประกอบ ส่งกลับไปยังกรมพลศึกษา ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอาคารสถานการณ์กีฬา กองมาตรฐานอาคารสถานการกีฬา กรมพลศึกษา โทรศัพท์ 02 – 2140120 ต่อ 3021 – 3022