งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 7

เทศบาลแม่สาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน กำหนดจัดงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 7 "ชาติพันธุ์ยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมรักษ์ภูมิปัญญา นำพารู้ทันเทคโนโลยี"

ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 22.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ในมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ภายในบริเวณงานมีการจัดแสดง ดังนี้

 - การแสดงหมู่บ้านจำลอง 12 หลัง 10 ชาติพันธุ์ 2 ประเทศอาเซียน

 - เวทีลานวัฒนธรรมชาติพันธุ์

 - กาดหมั้วอาหารชาติพันธ์ุ

 - อาหาร 4 ภาค และ อาหารฮาลาล

 - สินค้าชุมชนของดีระดับห้าดาวทั่วทุกภาคของประเทศ และของที่ระลึก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย โทรศัพท์ 053 - 731288

หรือ https://www.facebook.com/maesai10tribes