มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 32 "กาสะลองคำเกมส์"

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 32 "กาสะลองคำเกมส์" ซึ่งกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า จำนวน 5,000 คน 

    สามารถติดตามการแข่งขันได้ที่ http://kasalongkham.crru.ac.th/crrusport/ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทรศัพท์ 053 - 776019