จังหวัดเชียงราย ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้ในที่ดินสาธารณประโยชน์ 

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.34/25660 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้ในที่ดินสาธารณประโยชน์ 

เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นไปด้วยความรอบคอบ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยที่สุดและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่