จังหวัดเชียงราย  ได้มีประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง กำหนดมาตรการให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกงาน หน่วยงานในศาลากลางจังหวัดเชียงราย ประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัดเชียงราย ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง มีผลบังคับใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป