การป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน

สืบเนื่องจากในฤดูแล้งของทุกปี ในเขตจังหวัดเชียงรายประสบปัญหาหมอกควันจากไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ก่อให้เกิดกลุ่มควันลอยปกคลุมในพื้นที่ และเกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการคมนาคมขนส่งทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับทัศวิสัยในการมองเห็น และความปลอดภัยด้านการปฏิบัติการบิน ตลอดจนผลกระทบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างมาก

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่ออากาศยานที่ทำการบิน ขึ้น-ลง ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) รวมทั้งเพื่อคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยของชุมชน ขอความร่วมมือ ดังนี้

1. ให้งดการเผาในที่โล่งทุกประเภท ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ ที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สองข้างทาง และการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดฝุ่นละออง

2. ขอให้งดการกระทำใด อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น, แสง, รังสี, เสียง, ความร้อน, สิ่งมีพิษ, ฝุ่นละออง, เขม่า หรือเถ้า จนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันได้แก่ การเผาเศษวัสดุในครัวเรือน วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตลอดจนวัชพืชต่างๆ