สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) มีหน้าที่และความรับผิดชอบการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว ของผู้ซึ่งมีภูมิลำเนาเฉพาะการในเขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ 16 จังหวัด คือ เชียงใหม่ กำแพงเพชร เชียงราย ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูนสุโขทัย และอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ได้กำหนดออกหน่วยให้บริการจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว นอกสถานที่ สำหรับทัวร์/มัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว ทั้งต่ออายุ เปลี่ยนแปลง ออกใบแทน ยกเลิกและขอรับคืนหลักประกัน ท่านสามารถมาติดต่อยื่นเอกสาร และรับคำปรึกษา  ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 บ้านร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว https://www.dot.go.th/form-download/detail/120

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เบอร์โทรศัพท์ 0 5208 0771