กรมการท่องเที่ยว ได้จัดทำระบบเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Common Competency Standard for Tourism Professionals: ACCSTP) ในสมรรถนะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษสาขาที่พัก (Hotel Service) 4 แผนก ได้แก่ (1) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) (2) แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office) (3) แผนกประกอบอาหาร (Food Production) และ (4) แผนกอาหารและเครื่องเดิม (Food and Beverage Services) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าศึกษาผ่านระบบดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

          โดยผู้สนใจสามารถข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว > e-service > การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ หรือ https://e-learning.dot.go.th/dot-web/

          สอบถามละเอียดเพิ่มได้ที่ กรมการท่องเที่ยวกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการและประสานความร่วมมือ โทรศัพท์/โทรสาร 02 – 2192172