ประกาศฯ งดการบริการบางประเภทของสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก เป็นการชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

ยกเว้นแต่ธุรกรรมประเภทที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ได้แก่

1. การไถ่ถอนจากการขายฝากที่ดิน ขยายเวลาไถ่ถอนจากขายฝาก กรณีจะครบกำหนดเวลาไถ่จากขายฝาก

2. การอายัดที่ดินตามมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และการอายัดห้องชุดตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติแห่งอาคารชุด พ.ศ. 2522

3. อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

4. การโต้แย้งสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 60 และคัดค้านการรังวัดแบ่งแยก สอบเขตและรวมโฉนดที่ดินตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

5. การใช้สิทธิโต้แย้งการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมระหว่างประกาศ เช่น มรดกตามมาตรา 81 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

6. การใช้สิทธิคัดค้านการออกใบแทนตามมาตรา 63 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

7. การรังวัดทำแผนที่พิพาทตามคำสั่งศาล

8. ธุรกรรมอื่นๆ ที่มีเงื่อนเวลาจำกัดและ/หรือเป็นมติคณะรัฐมนตรี

9. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ มิฉะนั้น จะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณีหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 152078, Facebook: สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย DOL Chiangrai และสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาและส่วนแยกทุกแห่ง