ให้งดการให้บริการบางประเภทของสำนักงานขนส่งจังหวัด/ สาขา  ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 12 เมษายน 2563

โดยงดให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย และสาขาอำเภอเทิง อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพาน ดังนี้
1. งดการอบรมและทดสอบสำหรับการขอใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใหม่ทุกชนิด ณ สำนักงานขนส่ง ทุกกรณี
2. การขอต่อใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ให้อบรมผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com และนำผลการอบรมมาขอทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและสำนักงานขนส่งทุกแห่งไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่ผ่านการอบรม
3. งดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถ
4. งดออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนรถและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชนหรือศูนย์บริการร่วม