คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่4/2563 มีคำสั่งขยายระยะเวลาในการดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ไปถึงจนวันที่ 30 เมษายน 2563

ตามประกาศคำสั่งฉบับ 1/2563 ที่ระบุว่า
 1. ปิดสถานบริการตามกฎหมายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกแห่ง
 2. ปิดสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามข้อ 1
 3. ปิดสถานปฏิบัติการเพื่อสุขภาพ กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมสปา กิจการเพื่อเสริมความงามตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกแห่ง
 4. ปิดโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
 5. ปิดสถานที่สำหรับจัดให้มีการพนันชนไก่ ชกมวยทุกแห่ง ตลอดจนสถานที่ซ้อมชนไก่หรือกระทำการใดๆในสถานที่ดังกล่าว อันเป็นเหตุให้มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 6. ปิดสถานที่ออกกำลังกายในอาคาร (ฟิตเนส) ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกแห่ง
 7. งดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่มีจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า 100 คน หรือหากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมต้องนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
 8. งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมากหรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรค เช่นการคัดกรองคนก่อนจะเคลื่อนย้ายรวมถึงจำกัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 9. งดจัดกิจกรรมตลาดถนนคนเดินทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย

และตามคำสั่งฉบับที่ 2/2563 ที่ระบุว่า
 1. ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทุกประเภท รวมทั้งไม่ยินยอมให้ลูกค้านำเครื่องดื่มดังกล่าวเข้ามาดื่มภายในบริเวณร้านอาหาร
 2. ปิดสวนสนุกเครื่องเล่นในอาคาร เครื่องเล่นภายนอกอาคาร เครื่องเล่นชั่วคราว สวนสนุก รวมถึงโซนอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กในห้างสรรพสินค้า
 3. ปิดสถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
 4. ปิดสระว่ายน้ำ สวนน้ำ รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้าน หรืออาคารชุดที่พักอาศัย
 5. ปิดตลาดนัดโค กระบือ
 6. ปิดบ่อตกปลา ตกกุ้ง หรือกิจกรรมใดในประเภทเดียวกัน
 7. ปิดโต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด โบว์ลิ่ง
 8. ปิดสนามมวย โรงเรียนสอนมวย ค่ายมวย โรงเรียนสอน/ฝึกซ้อมศิลปะป้องกันตัว


ขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 

 ทั้งนี้ผู้ใดหรือสถานประกอบการใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558