คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกคำสั่ง ฉบับที่ 5/2563 ปิดบ้านปางผักฮี้ (บ้านสาขา) หมู่ที่ 12 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 เมษายน 2563 โดยปิดซอยต่างๆ ให้มีทางเข้าออกหมู่บ้านเพียง 1 ช่องทาง 

-ห้ามผู้ใดออกนอกเคหะสถาน ระหว่างเวลา 21.00 - 05.00 น. และดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 

ทั้งนี้ผู้ที่ฝ่าฝืน มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ