มาตรการการตั้งด่านตรวจการเข้า-ออก จังหวัดเชียงราย

-ห้ามบุคคลที่ไม่แจ้งพื้นที่ชัดเจน เข้าจังหวัด
-ห้ามบุคคลที่ไม่สวมใส่หน้ากาก เข้าจังหวัด
-ห้ามผู้ปฏิเสธการคัดกรอง เข้าจังหวัด
และข้อห้ามอื่น ตามประกาศ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันนี้เป็นไป