ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  จังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ระงับการใช้เส้นทางรอยต่อระหว่างเขตจังหวัดเชียงราย - เชียงใหม่ จำนวน 3 เส้นทาง และรอบต่อจังหวัดเชียงราย - พะเยา จำนวน 4 เส้นทาง รวมทั้งสิ้น 7 เส้นทาง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนี้

1. ทางหลวง หมายเลข 109 สายอำเภอแม่สรวย - อำเภอฝาง ตอนแม่สรวย - ห้วยป่าไร่ กม. 31 + 425 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

2. ทางหลวง หมายเลข 1150 สายอำเภอพร้าว - อำเภอเวียงป่าเป้า ตอนขุนแจ - เวียงป่าเป้า กม. 53 + 000 เขตติดต่อตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กับ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

3. ทางหลวง หมายเลข 1202 สายพะเยา - ป่าแดด ตอนสันต้นแหน - ป่าแดด กม. 33 + 922 เขตติดต่อบ้านสันต้นแหน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา กับ บ้านร่องบงใต้ ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

4. ทางหลวง หมายเลข 1292 สายจุน -แม่ลอยไร่ ตอนพวงพะยอม - แม่ลอยไร่ กม.29 + 100 เขตติดต่อบ้านศรีจอมแจ้ง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กับ บ้านจำไคร้ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

5. ทางหลวงชนบท สาย ชร. 3037 แยกทางหลวง หมายเลข 118 เขตติดต่อ บ้านใหม่หมอกจ๋าม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กับอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

6. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4024 แยกทางหลวง หมายเลข 1126 เขตติดต่อ? บ้านทุ่งต้นศรี อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย กับอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

7. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4025 แยกทางหลวง หมายเลข 1021 เขตติดต่อ? บ้านใหม่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กับอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 

สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ให้เข้า-ออกได้ 4 เส้นทางหลักโดยผ่านจุดตรวจ-คัดกรอง ดังนี้
1. ด่านปูแกง อ.พาน เชื่อมต่อจังหวัดพะเยา
2. ด่านหงาว อ.เทิง เชื่อมต่อจังหวัดพะเยา
3. ด่านเวียงป่าเป้า เชื่อมต่อจังหวัดเชียงใหม่
4. ด่านกิ่วสะไต อ.แม่จัน เชื่อมต่อจังหวัดเชียงใหม่

 

หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตาม มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือความผิดตามมาตรา18? แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.?2563 เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ