ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมการเกิดไฟป่าในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย