คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 9/2563  เรื่อง ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และงดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ลงวันที่ 9 เมษายน 2563


- ห้ามขาย หรือแสดงสินค้า ที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

- ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในสถานที่ใดๆเกินกว่า 5 คน ในลักษณะการรวมตัวเพื่อสังสรรค์ โดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท

เริ่มวันที่ 12 เม.ย. 63 เวลา 18:00 น ถึงวันที่ 16 เม.ย. 63 เวลา 24:00 น