คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 10/2563
เรื่อง ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อ ระหว่างจังหวัดเชียงราย- เชียงใหม่ และเชียงราย-พะเยา (เพิ่มเติม)