สำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ทส 1604.63/4910 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 แจ้งให้ทราบว่า ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 33 ง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มีผลบังคับใช้ 13 กุมภาพันธ์ 2563