วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมหารือคณะทำงานพิจารณาการบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มมาตรการบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา การให้คำปรึกษาหารือกำหนดแนวทางช่วยลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการ และดูแลเยียวยาด้านผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว กฎกระทรวงช่วยผู้ประกันตนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมพิจารณาโอกาสและความเหมาะสมของการจัดตั้งคลังอาหารชุมชน การตรวจสอบผู้ยื่นทบทวนสิทธิในมาตรการเยียวยา 5,000 บาทโดยทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ พร้อมกับรับทราบข้อเสนอของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้ง การบริหารจัดการสินค้า และการนำร่องเปิดถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย ซึ่งสภาพการค้าจะต้องคำนึงถึงหลักปฏิบัติและสุขอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดและระยะห่างทางสังคมอีกด้วย ซึ่งจะต้องไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด