สำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่รอการยื่นขอคืนหลักประกันในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวส่วนที่เกิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของสำนักงานกฤษฎีกาพิจารณานั้น กรมการท่องเที่ยวขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเตรียมความพร้อมในการยื่นขอคืนหลักประกัน โดยตรวจสอบ
- ประเภทธุรกิจนำเที่ยว รายละเอียดยอดเงินที่จะได้รับคืน
- สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวสาขาที่รับผิดชอบ
- เอกสารประกอบการยื่นขอคืนหลักประกัน

สำหรับขั้นตอนการยื่นคำขอคืนหลักประกัน กรมการท่องเที่ยวจะแจ้งให้ทราบ เมื่อราชกิจจานุเบกษาประกาศบังคับใช้ สามารถติดตามได้ที่ เพจ กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism หรือ โทรศัพท์  02 - 4011111