คําสั่งยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

1. ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 7/2563 ลงวันที่ 4 เมษายน 2563
2. ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 10/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563

เชียงราย เปิดเส้นทางสายรองเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย- พะเยา-เชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับด่านหลัก 4 ด่าน ได้แก่
ด่านหงาว อ เทิง
ด่านปูแกง อ พาน
ด่าน กิ่วสะไต อ แม่จัน
และ ด่านแม่ขะจาน อ เวียงป่าเป้า
ยังคงเป็นจุดตรวจและคัดกรองต่อไป