ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 18 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางจากพื้นที่เสียง เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

ปรกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 

ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยกเลิกการต้องกักตัว (Home Quarantine) 14 วัน แต่ให้ใช้วิธีแยกกักตนเองแทน ( Self Quarantine)

สำหรับผู้ที่เดินทางจากจังหวัด ยะลา ปัตตานี สงขลา นราธวาส ต้องกักตัว 14 วัน (Home Quarantine)

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ยังต้องกักตัว (Local Quarantine) 14 วัน ณ โรงแรมเวียงอินทร์ริเวอร์ไซค์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย