ด้วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดทำแบบสำรวจภาวะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวรายจังหวัด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เปิดให้บริการภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด COVID-19 เป็นรายวันและประมวลผลภาพรวมของประเทศในแต่ละประเภทธุรกิจในอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
    ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกแบบสำรวจภาวะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวรายจังหวัด และประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกของท่านกรอกแบบสำรวจฯ ตาม Link หรือ QR Code ด้านล่างนี้ค่ะ

   https://asset.mots.go.th/public/master.php?wfp=WNzNrMmw0ZTR3NDA1ZzRhNHI0bzRmM3E1aTRwNHEzdzNiMjQ0dTJ6Mm8zaTNvMw==