ปฏิทินท่องเที่ยวตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 0 5578 6399 ต่อ 14