มูลนิธิพระสุนทรปริยัติวิกรม (ทรัพย์ นรินโท) ร่วมกับ อำเภอเวียงป่าเป้า ชมรมศิษย์วัดป่างิ้ว  และโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คน 1000 ดี เดิน วิ่ง ปั่น ปันใจให้โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า "Wiang pa pao Run For Hospital 2020"

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ ลานที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1. เพื่อสร้างหอพระ ให้โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยว พึ่งพิงใจ เป็นกำลังใจของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรของโรงพยาบาล

2. เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม/ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุน ผ่านกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

3. เพื่อต่อยอดธารน้ำใจอันยิ่งใหญ่ที่ “เพจอีจัน” ได้นำพาศรัทธามหาชนบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลจนครบจบสิ้นแล้วนั้นด้วย

ประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1. Fun run ระยะทาง 5 km.

2. Mini marathon ระยะทาง 10.5 km.

หมายเหตุ : ค่าสมัครทั้ง 2 ประเภทราคาเดียวกัน

วันที่เริ่มขายบัตร  วันที่ 9 กันยายน 2020 9 โมงเช้า 9 นาที

ปิดรับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2020 หรือเมื่อเต็มจำนวน 1,500 คน

ติตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

Official Facebook: https://fb.me/WiangpapaoRun

Google map: https://goo.gl/maps/esdzdU1T7hbvEUX36

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ 

www.runlah.com/events/wpp20