แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว
เส้นทางตามรอยโครงการผู้ว่าฯ พาเที่ยว วันเดียวเที่ยวเชียงราย อบต.ป่าตึง อ.แม่จัน
ตามรอยผู้ว่าพาเที่ยว วันเดียวเที่ยวเชียงราย

อบต.ป่าตึง อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

***********************

 

07.00 น.        คณะรับประทานอาหารเช้า

08.30 น.        นำคณะเดินทางไป อำเภอแม่จัน ลงเรือเพื่อเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ดอยห่มฟ้า

             รีสอร์ท ชมไร่องุ่น  ชิมไวน์  ชมการผลิตไวน์ชั้นดี  ชมและชิมการผลิตชาพันธุ์ต่าง ๆ

             ชมการเจียระไนพลอย  ชมวิวทิวทัศน์ ภูเขาสลับซับซ้อน ธรรมชาติที่สวยงาม

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ดอยห่มฟ้า รีสอร์ท

13.00 น.        จากนั้นนำคณะเดินทางไป วัดน้ำตกตาดทอง นมัสการรอยพระพุทธบาท ไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมเยี่ยมชมศิลปะการก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนาผสมผสานศิลปะไทลื้อ

14.00 น.        นำท่านเดินทางไปสัมผัสกับน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ การนวด

                        แผนไทย และนวดฝ่าเท้าโดยกลุ่มเยาวชนเพื่อผ่อนคลายสบายตัว  น้ำพุร้อนป่าตึง

15.00 น.        นำคณะเดินทางไป ชมการทอผ้า ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ของชนเผ่า ชาวบ้าน บ้านเย้าโป่งป่าแขม

16.00 น.        จากนั้นนำคณะเดินทางไปบ้านหล่อซา หมู่ 19 ตำบลป่าตึง เพื่อชมพิพิธภัณฑ์ชีวิตของชาวเขา

17.00 น.         เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

**************************

*รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์  053 716519