• เปิดดู
    792
อาคารแสดงศิลปะการแต่งกาย 30 ชนเผ่า ในจังหวัดชียงราย

อาคารแสดงศิลปะการแต่งกาย 30 ชนเผ่า ในจังหวัดชียงราย หนึ่งในโครงการ “เชียงรายเมืองวัฒนธรรม” แหล่งรวบรวมศิลปะการแต่งการของ 30 ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ใน จ.เชียงราย ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ด้วยความหลากหลายของชนเผ่า ทำให้ประชากรในจังหวัดเชียงรายมีความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม แต่ก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในผืนแผ่นดินไทยภาคเหนือตอนบน

อาคารแสดงศิลปะการแต่งกาย 30 ชนเผ่า ในจังหวัดชียงราย หนึ่งในโครงการ “เชียงรายเมืองวัฒนธรรม”

1. ลื้อเชียงรุ้ง เดิมอาศัยตั้งบ้านเมืองอยู่บริเวณเขตเมืองเชียงรุ้งในอาณาเขตอาณามลฑลยูนนานตอนใต้ของประเทศจีน เมื่อกลางปี 2492 ได้พากันอพยพเข้ามาอยู่เขตไทย อาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ บ้านริมฝั่งแม่น้ำสาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2. มูเซอดำ อาศัยอยู่ในเขตดอยตุง ดอยจ้อง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
3. จีน ที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายมีหลายพวกหลายภาษา มีจีนแคระ ไหหลำ แต้จิ๋ว กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน
4. ลัวะ หรือละว้า ในจังหวัดเชียงราย ชาวลัวะอาศัยอยู่ในเขตตำบลบัวสลี ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย
5. ฮ่อ คือคนจีนที่อยู่ในเขตมณฑลยูนนานในประเทศจีน ในจังหวัดเชียงรายอยู่กระจัดกระจาย เช่น อำเภอแม่สาย เชียงของ ดอยช้าง (เขตอำเภอเมือง) ดอยผาหมี (เขตอำเภอแม่สาย)
6. ไตยอง ชาวเหนือเรียกว่า “ยอง” ปัจจุบันอาศัยอยู่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
7. ลื้อเชียงคำ เดิมอพยพมาจากเมืองพง เมืองหย่วน เมืองมาง เมืองฮ้ง เมืองเชียงคาน ในเขตมณฑลยูนนานตอนใต้ ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (เดิมเป้นเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย)
8. ยางหรือกะเหรี่ยง ในจังหวัดเชียงราย อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง แม่จัน แม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า
9. ลาวอินโดจีน เป็นคนไทยเผ่าหนึ่ง ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเชียงแสน เชียงของ จังหวัดเชียงราย
10. อีก้อ หรือ อาข่า ปัจจุบันอาศัยอยู่ตามภูเขา อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
11. ลื้อห้วยเม็ง ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
12. ม้ง หรือ แม้ว ปัจจุบันอาศัยอยู่ตามภูเขาต่างๆ เช่น ดอยช้าง ดอยผาหม่น ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
13. ไตหย่า เดิมอาศัยอยู่ในมณฑลยูนนานประเทศจีน ปัจจุบันอาศัยอยู่บริเวณบ้านห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
14. ต่องซู่ อพยพมาจากพม่า ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
15. ไตเมืองเหนือ ปัจจุบันอาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านสันมะแฟน ตำบลแม่จัน และอำเภอแม่สาย
16. ข่ามุ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านห้วยข่อย ห้วยกอก อำเภอเชียงของ และบ้านห้วยเอียน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
17. ณวน ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
18. ลื้อแจ้ง ปัจจุบันอาศัยอยู่บริเวณบ้านปอ ตำบลปอ บ้านท่าข้าม ตำบลม่วงยาย บ้านพร้าวกุด ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
19. เย้า เดิมอาศัยอยู่ตามภูเขาในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ปัจจุบันอาศัยอยู่บนเขาอำเภอแม่จัน พาน เชียงของ จังหวัดเชียงราย
20. ยางแดง หรือกระเหรี่ยงแดง ปัจจุบันอาศัยอยู่บริเวณบ้านโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
21. ม่าน ม่านคือชาวพม่าที่ชาวเหนือเรียก ได้เข้ามาอยู่ในจังหวัดเชียงรายมานานพอสมควร อาศัยอยู่บริเวณอำเภอแม่สาน จังหวัดเชียงราย
22. ยางขาว หรือกระเหรี่ยงขาว ในจังหวัดเชียงรายจะพบได้บริเวณบ้านห้วยขม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
23. ลื้อน้ำอู ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
24. ไทยใต้ คือคนไทยที่เคยอาศัยอยู่ในภาคใต้ขึ้นมาอยู่ที่เชียงราย โดยเป็นพ่อค้าหรือข้าราชการ
25. แขก บางออกเป็น 2 พวก คือแขกมลายู และแขกอินเดีย ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
26. ข่าฮอก เป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งอาศัยอยู่ตามเชิงเขาในอินโดจีน และอพยพมาอยู่จังหวัดเชียงราย ในเขตอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
27. ไทยใหญ่ หรือเงี้ยว ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง (บ้านสันป่าก่อ) อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
28. ลีซอ
ปัจจุบันจะอาศัยอยู่ในเขตอำเภอแม่จัน (บ้านห้วยมะหินฝน) และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
29. กุ่ย อาศัยอยู่แถวอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
30. เขิน หรือไตเขิน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตสหรัฐไทยใหญ่ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ที่ตั้ง: สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ ถ.ธนาลัย อ.เมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 0 5371 1333 โทรสาร 0 5371 3272

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::