• เปิดดู
    668
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง

ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2525 บนพื้นที่ 75 ไร่ โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย สถาบันวิจัยชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานโครงการวิจัยวิธีการส่งเสริมเกษตรที่สูง และทำการทดลองพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล เสาะหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร เดือนกุมภาพันธ์ 2527 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมศูนย์ เป็นครั้งแรก สำหรับงานวิจัยได้ดำเนินต่อเนื่องมากระทั่งปี พ.ศ. 2530 จึงเริ่มดำเนินการส่งเสริมด้านการเกษตรมาจนถึงปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ตั้งอยู่ในเขตบ้านห้วยโป่ง
หมู่ที่ 13 ตำบลเจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 780 เมตร อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายถึงศูนย์ฯ ห้วยโป่ง ประมาณ 67 กม. ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที มีพื้นที่รับผิดชอบ 17.73 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,083.06 ไร่ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขา มีที่ราบระหว่างเขาเพียงเล็กน้อย พื้นที่มีความลาดชัดตั้งแต่ 45 –90 % อุณหภูมิเฉลี่ย 21.75 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,600 มิลลิลิตร ต่อปี มีหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน 370 ครัวเรือน ประชากร 1,549 คน เป็นชาวเขาผ่ามูเซอดำ บ้านห้วยโป่งนับถือผีและคนพื้นเมือง บ้านป่าเมี่ยง บ้านสบโป่ง บ้านป่าตอง บ้านโป่งน้ำร้อนนับถือศาสนาพุทธ

จุดท่องเที่ยวภายในศูนย์ฯ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมกิจกรรมของศูนย์ฯนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมสถานที่แต่ละแห่งได้โดยมีจุดที่น่าสนใจได้ดังนี้
1. ชมแปลงทดลองสาธิตผักแปลงใหม่ อาทิ แตงหวาน โอ๊กรีฟเขียว เรดแครอล ผักกาดขาวปลีพันธุ์ใหม่ บร๊อคเคอรี่ ผักกาดขาวปลีไส้ส้ม และคะน้ายอดคำ ผักกาดหอมแดง ผักกาดหวาน ถั่วแขก ถั่วลันเตา
2. ชมแปลงไม้ดอก อาทิ เฟินหนัง คาร่าลิลลี่ ดอกไม้แห้ง อาทิ ช่อดาว หญ้าไข่มุก หญ้าฟางขาว ช่อดาวอีสาน และซีทาเรีย
3. ชมแปลงไม้ผลเมืองหนาว อาทิ บ๊วย พลับ และเสาวรสพันธุ์หวาน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

1.บ่อน้ำร้อนธรรมชาติแม่ขะจาน อยู่ห่างจากศูนย์ฯห้วยโป่งประมาณ 3 กม. ตั้งอยู่บริเวณ ถนน เชียงใหม่ – เชียงราย
2.น้ำตกป่าผาลม เป็นน้ำตกขนาดเล็ก 3 ชั้น ชั้นที่ 2 เป็นหน้าผาสูง ชั้นที่3 เป็นช่องลม
3. น้ำตกป่าเมี่ยงเปรียบได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชน

วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ชมวัฒนธรรมปีใหม่ของชาวเขาเผ่ามูเซอดำ ประมาณเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี
- ชมการตีมีดแบบมูเซอ
- ชมการตำข้าวโดยการใช้ ครกกระเดื่อง

ของฝาก

- ผักเมืองหนาวตามฤดูกาล
- มีด

ที่พัก + ร้านอาหาร

- บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 1 หลัง รับรองได้ 15 คน ราคา 50 บาท/คน/คืน
- เต็นท์บริการ ขนาด 2-4 คน ราคา 100 บาท/หลัง/คืน ถุงนอน 20 บาท/ถุง/คืน กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบริการพื้นที่ 50 บาท/หลัง/คืน
- มีร้านอาหารตามสั่งบริการภายในศูนย์ฯ (กรุณาโทรจองล่วงหน้า)
- ร้านอาหารนอกศูนย์ฯ ต้องขับรถออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร
- บ้านพักแบบเรือนชาวมูเซอแบบโบราณ ภายในบริเวณศูนย์วัฒนธรรม

การเดินทาง

จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ถึง กม. 64 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ 67 กิโลเมตร

หมายเหตุ ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้าง ราค่าโดยสารประมาณคนละ 40 บาท ราคาเหมาคันละประมาณ 800 บาท หรือตามแต่ตกลง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 13 ตำบลเจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 0-5360-9568

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.doikham.com