• เปิดดู
    519
ล่องแพหาดผาขวาง

หาดผาขวาง ตั้งอยู่บริเวณ บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย บ้านพนาสวรรค์มีหมู่บ้านบริวารทั้งหมด 8 บ้าน ได้แก่ บ้านหมอผี (ลาหู่), บ้านอาดี่ (ลาหู่) ,บ้านลอบือ (ลาหู่),บ้านจะสอป่า (ลาหู่),บ้านอาเกอะ ( อาข่า) ,บ้านป่าแล (อาข่า), บ้านห้วยหลุหลวง (ลาหู่ ),บ้านห้วยสักกอง(ลาหู่ ) ประชากรทั้งหมด 2,384 คน จำนวนครัวเรือน 569 ครัวเรือน ระยะทางห่างจากตัวเมือง 30 กม.

ลักษณะเป็นหาดแม่น้ำกก นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เพราะเป็นช่วงน้ำลด มีแก่งสำหรับล่องแพ บริเวณโดยรอบมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีจุดสำหรับตั้งเต้นพักแรมให้กับ นักท่องเที่ยว

กิจกรรมที่สำคัญ
1. ล่องแพ ขี่เรือยาง ในฤดูแล้งลำน้ำกกบริเวณหาดผาขวางมีลักษณะเป็นเกาะแก่งสามารถล่องแพ เรือยาง ได้
2. ตั้งเต้นท์ บริเวณหาดมีจุดสำหรับตั้งเต้นพักผ่อนชมหาดทรายลำน้ำกก
3. เดินป่า พื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 13 มีลักษณะที่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเดินป่าชมพันธ์ไม้นานาพันธุ์ ชมวิถีชีวิตชนเผ่า โดยเฉพาะพื้นที่บ้านป่าแล ยังคงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดั้งเดิม สามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้าน Home Stay ได้
4. ปั่นจักรยานเสือภูเขา นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางชมธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบชนเผ่าโดยปั่นจักรยานเสือภูเขาตามเส้นทางของหมู่บ้าน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-737359-11 (อบต.แม่ยาว)

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.maeyaomail.com