• เปิดดู
    473
โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานในพื้นที่ ตำบลแม่ยาว อ.เมือง จังหวัดเชียงราย ตำบลแม่ยาว เป็นพื้นที่เขตเชื่อมต่อแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า มีสภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขา มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เป็นดอยสูง สลับซับซ้อน เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกห้วยแม่ซ้ายที่ไหลเย็นตลอดปี และมีวิวทิวทัศน์ที่งดงาม อีกทั้งมีพี่น้องชนเผ่าอาศัยอยู่หลายเผ่า

ทั้งลาหู่(มูเซอร์), อาข่า(อีก้อ), เย้า จึงทำให้มีความหลากหลายทางความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตแบบชนเผ่าดั้งเดิม ชึ่งเป็นเสน่ห์อีกรูปแบบหนึ่งของภาคเหนือตอนบน มูลนิธิกระจกเงา และพี่น้องชาวไทยภูเขา บ้านห้วยแม่ซ้าย ตำบลแม่ยาว จึงได้ประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวชนเผ่าขึ้น โดยมุ่งเน้นให้มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพิ่มงาน และชุมชนมีส่วนร่วม และเป็นผู้จัดการการท่องเที่ยวชุมชน โดยหลักแนวคิดในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นฐานเศษฐกิจพอเพียง และพื้นฐานของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของสังคมตามวิถีชีวิตของชนเผ่า เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทุกด้าน และทำให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: มูลนิธิกระจกเงา 106หมู่1 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-737425 , 053-737412-3, 081-7655352

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.hilltribetour.com/